Bohumil Dobrovolský — Srpen 1968 Praha

V době zázna­mu vysta­ve­ných sním­ků bylo auto­ro­vi 33let. Byl ama­tér­ským foto­gra­fem se zájmem o živou repor­táž bez aran­žo­vá­ní. Jeho foto­gra­fie jsou vyjá­d­ře­ním pro­žit­ku ono­ho tra­gic­ké­ho dne, stře­dy 21.8.1968, bez jaké­ho­ko­li umě­lec­ké­ho zámě­ru. Autor si přes­nou evi­den­ci výstav ze zása­dy neve­de, pro­to­že to nepo­va­žu­je za měřít­ko kva­li­ty jak auto­ra, tak samot­ných výstav. Uzná­vá jen reak­ce návštěv­ní­ků výstav a jejich množ­ství. V letech 1960 – 1989 usku­teč­nil desít­ky samo­stat­ných i spo­leč­ných výstav.

Od roku 1990 vysta­vu­je pře­váž­ně kolek­ci „PRAHA 21.8.1968“. Vidět ji měli mož­nost lidé ve Švéd­sku, Němec­ku, Pol­sku, Rus­ku, Fran­cii, Rakous­ku, USA, Maďar­sku, Rumun­sku, Holand­sku a u nás v muzeích, gale­ri­ích, ve ško­lách a bese­dy s pro­mí­tá­ním. Cel­kem bylo před­sta­ve­no na 70 výstav.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz