Ladislav Bielik — August 68 Bratislava

Ladi­slav Bie­lik (28. květ­na 1939Levi­ce – 1984) byl slo­ven­ský foto­graf. Asi nej­zná­měj­ší je jeho sní­mek Muž s odha­le­nou hru­dí, kte­rý poří­dil v Bra­ti­sla­vě v srpnu 1968.
Vystu­do­val che­mic­kou prů­mys­lov­ku. S foto­gra­fo­vá­ním začal během prá­ce ve Viro­lo­gic­kém ústa­vu SAV. V roce 1965 nastou­pil do spor­tov­ní­ho týde­ní­ku Štart a o rok poz­dě­ji se stal foto­re­por­té­rem dení­ku Sme­na. V roce 1968 se ože­nil s novi­nář­kou Ali­cí Malou. Vrcho­lem jeho tvor­by jsou foto­gra­fie z ulic Bra­ti­sla­vy, kte­ré uči­nil během prv­ních dnů inter­ven­ce stá­tů Var­šav­ské smlou­vy, v srpnu 1968. Foto­gra­fie Muž s odha­le­nou hru­dí byla v roce 1968 zařa­ze­na do výstav­ní kolek­ce World Press Pho­to a čas­to je při­rov­ná­vá­na k foto­gra­fii Tank Man ([1]). Poz­dě­ji byl ten­to sní­mek opa­ko­va­ně vybí­rán do reno­mo­va­ných sou­bo­rů nej­lep­ších foto­gra­fií 20. sto­le­tí. V roce 1971 ode­šel z radek­ce Sme­ny do Štar­tu. Po roce 1975 musel, jako jed­na z obě­tí nor­ma­li­za­ce, i z této redak­ce ode­jít. Důvo­dem byly prá­vě foto­gra­fie z inter­ven­ce. Živil se jako foto­graf na vol­né noze. Jeho foto­gra­fie se spo­ra­dic­ky obje­vo­va­ly v časo­pi­sech Start, Život, Slo­ven­ka a dení­ku Sme­na. Zahy­nul v roce 1984 v Buda­peš­ti během auto­mo­bi­lo­vých závo­dů při výko­nu své­ho povo­lá­ní.

Foto­gra­fie Ladi­sla­va Bie­li­ka náho­dou obje­vil jeho mlad­ší syn Peter: Všech­ny tyto foto­gra­fie, respek­ti­ve jejich nega­ti­vy, jsem našel v roce 1989, jako šest­nác­ti­le­tý, ve starém omše­lém kuf­ru ve skle­pě v pane­lá­ku, ve kte­rém byd­lí­me. Domní­vám se, že je tam ukryl otec, kte­rý zřej­mě nechtěl, aby je někdo zni­čil nebo je našli poli­cis­té. Sta­či­lo oprav­du jen vel­mi málo a celý ten­to vzác­ný doku­ment mohl být navždy ztra­cen. Kufr byl totiž znač­ně napa­den plís­ní a nega­ti­vy samot­né již také nes­ly sto­py času. Dnes jsou naštěs­tí v dob­ré péči a na bez­peč­něj­ším mís­tě.
Je drži­te­lem Řádu Ľudo­ví­ta Štú­ra II. tří­dy, kte­rý zís­kal in memo­ri­am v roce 2003.

zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Bielik

 

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz