Fotoklub Banská Štiavnica — Banská Štiavnica vo vel’kom

Foto­klub part­ner­ské­ho měs­ta vysta­ví vel­ko­ploš­né foto­gra­fie v cen­t­ru Morav­ské Tře­bo­vé. Ver­ni­sáž pro­běh­ne 21. 6. 2018 v rám­ci fes­ti­va­lu Dny slo­ven­ské kul­tu­ry. Prá­vě letos, ve výji­meč­né atmo­sfé­ře 100. výro­čí spo­leč­né stát­nos­ti, ve výji­meč­ném for­má­tu a v exte­ri­é­ru.
Myšli­en­ka zalo­žiť v Štiav­ni­ci foto­klub sa zača­la for­mo­vať po úspeš­nom výmen­nom foto­gra­fic­kom poby­te med­zi Ban­skou Štiav­ni­cou a maďar­ským mes­tom Šopron. Foto­klub Blur vzni­kol v roku 2010 a odvte­dy spá­ja pro­fe­si­o­nál­nych a ama­tér­skych foto­gra­fov z Ban­skej Štiav­ni­ce a oko­lia. Klub sa venu­je hlav­ne pre­zen­tá­cii tvor­by svo­jich čle­nov, spo­loč­ným foto­gra­fic­kým výle­tom, v minu­los­ti orga­ni­zo­val worksho­py, kur­zy, výsta­vy a vydá­val elek­tro­nic­ký občas­ník. Čo je však najdôle­ži­tej­šie, naďa­lej zdru­žu­je foto­gra­fov s vre­lým citom k Štiav­ni­ci.

Tí svo­jou foto­gra­fic­kou tvor­bou šíria do sve­ta krá­sy nášho kra­ja a lákajú návštev­ní­kov milu­j­úcich ori­gi­nál­nu kom­bi­ná­ciu prí­ro­dy a his­tó­rie. V prie­be­hu rokov z akti­vít klu­bu ubudlo a najdôle­ži­tej­ší­mi sa sta­li atmo­sfé­ra na stret­nu­ti­ach a pev­né pri­a­teľské vzťa­hy, kto­ré vďaka klu­bu vznik­li a trvajú. Čle­no­via klu­bu sa pra­vi­del­ne stretá­vajú, pre­zen­tujú svo­ju tvor­bu, vzá­jomne si pomá­hajú a vymieňajú nie­len foto­gra­fic­ké, ale aj život­né skú­se­nos­ti.
Ján Petrík

Kdo by rád rych­le zjis­til víc o Ban­ské Štiav­ni­ci, může navští­vit web měs­ta nebo web Slo­ven­ské­ho ban­ské­ho múzea 

 

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz