Studentská tvorba — fotoplenér 2017 

Peda­go­go­vé Mgr. Mar­tin Vybí­ral a Mgr. Jiří Víšek ved­li své stu­den­ty v roce 2017 na foto­ple­né­ru v Morav­ské Tře­bo­vé.
Střed­ní ško­la umě­ní a desig­nu (Šuř­ka) je ško­lou s deva­de­sá­ti čtyř­le­tou tra­di­cí. Oddě­le­ní foto­gra­fie bylo zalo­že­no ve škol­ním roce 1951/52. K zakla­da­te­lům oddě­le­ní pat­ří Karel Otto Hrubý. K dal­ším uči­te­lům pat­ři­li zná­mí foto­gra­fo­vé jako napří­klad Vla­di­mír Žid­lic­ký, Fran­ti­šek Mar­šá­lek, Pavel Dias, Fran­ti­šek Chrás­tek. V pore­vo­luč­ní době při­chá­zí na obor foto­gra­fie gene­ra­ce mlad­ších foto­gra­fů, (Jiří Víšek, Mar­tin Vybí­ral, Jiří Dvo­řák a Ivan Emr), kte­rá na ško­le půso­bí dodnes. Již od prv­ních let zalo­že­ní obo­ru byly sou­čás­tí učeb­ní­ho plá­nu ple­né­ry. Uči­tel se sku­pi­nou žáků odje­de mimo škol­ní budo­vu, mimo Brno a zde stu­den­ti plní zada­né úko­ly.

K vel­kým pro­pa­gá­to­rům ple­né­rů pat­řil také K. O. Hrubý. Díky Fran­tiš­ku Žáč­ko­vi, jsme byli v loň­ském roce pozvá­ni do Morav­ské Tře­bo­vé v rám­ci Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la. Zde jsme foto­gra­fo­va­li nejen kra­ji­nu, archi­tek­tu­ru ale i množ­ství růz­ných výbor­ně zor­ga­ni­zo­va­ných kul­tur­ních akcí. Uvě­do­mi­li, že vel­kou moti­va­cí pro stu­den­ty je, když se jako kan­to­ři účast­ní­me foto­gra­fo­vá­ní také. Tak­že na výsta­vě může­te vidět jak výsled­ky prá­ce stu­den­tů, tak i uči­te­lů.
Kdo jsou stu­den­ti a kde se učí? Více zjis­tí­te na www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/obory/uzita-fotografie/galerie-oboru-uzita-fotografie/

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz