Miro Švolík — Dobrodružstvo s fotografiou

Miro Švo­lík sa naro­dil v roku 1960 v Zla­tých Morav­ci­ach. Foto­gra­fiu štu­do­val 4 roky na Stred­nej ume­lec­ko-pri­e­my­sel­nej ško­le v Bra­ti­sla­ve a potom 6 rokov na Kated­re foto­gra­fie na FAMU v Pra­he. Od roku 1988 pra­cu­je ako ume­lec­ký foto­graf v slo­bod­nom povo­la­ní. V rokoch 2009 – 2017 bol ved­úcim Ate­li­é­ru kre­a­tív­nej foto­gra­fie na VŠVU v Bra­ti­sla­ve. V roku 1990 zís­kal cenu ICP, Young Pho­to­gra­pher, Six­th Annu­al Infi­ni­ty Awards, Inter­nati­o­nal Cen­ter of Pho­to­gra­phy, New York City.
Žije v Pra­he. Od roku 1984 uspo­ri­a­dal pri­bliž­ne 60 samo­stat­ných foto­gra­fic­kých výstav a zúčast­nil sa na viac ako 200 sku­pi­no­vých výsta­vách. Svo­je foto­gra­fie vysta­vo­val v rôz­nych kra­ji­nách Euró­py,

 

nie­koľ­ko krát v USA. V roku 2005 mu vyšla kni­ha s jeho čier­no­bie­ly­mi ana­ló­go­vý­mi foto­gra­fia­mi, s názvom Ces­ta do stře­du. Rád foto­gra­fu­je z vtá­čej per­spek­ti­vy a foto­gra­fie vytvá­ra väč­ši­nou ako kolá­že, mon­tá­že. Jeho digi­tál­ne foto­gra­fie vyšli v roku 2010 v kata­ló­gu Veľ­ká žena malý muž.

Webo­vé strán­ky: www.mirosvolik.cz

Niek­to ces­tu­je do Indie, iný do Afri­ky, ďal­ší sa poná­ra do mor­ských hlbín, ská­če z mos­ta na gume­nom lane. Chce zažiť dob­ro­druž­stvo, vzru­še­nie.  Ja si zasa pred­sta­vu­jem vybá­je­né kon­ti­nen­ty, moria, ľudí. Komu­ni­ku­jem s model­mi, foto­gra­fu­jem ich, vyvo­lá­vam nega­tí­vy ale­bo spra­c­úvam úda­je z foto­gra­fic­kých  zábe­rov. Zväč­šu­jem a dávam tla­čiť foto­gra­fie, vysta­vu­jem ich, robím pre­zen­tá­cie. Popri­tom spo­zná­vam zau­jí­ma­vých a úžas­ných ľudí a spo­lu s nimi i s foto­gra­fi­ou zaží­vam jed­no pre­krás­ne celo­ži­vot­né dob­ro­druž­stvo. 

 

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz