Jakub Rafaj — fotografie

Jakub Rafaj se naro­dil v roce 2000. V sou­čast­nos­ti stu­du­je tře­tí roč­ník obo­ru foto­gra­fie na SŠUD Brno. Zají­má o ana­lo­go­vou, konk­trét­ně čer­no­bí­lou foto­gra­fii

a její zpra­co­vá­ní. Foto­gra­fu­je pře­de­vším opuš­tě­né objek­ty, kra­ji­nu, pří­ro­du a také měst­skou foto­gra­fii.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz