Jaroslav Petráš — The Best of Jaroslav Petráš

Dlou­ho­le­tý člen foto­klu­bu Lito­vel se naro­dil v roce 1948 a trva­le žije v Pňo­vi­cích. Je to člo­věk mno­ha koníč­ků a akti­vit. V mlá­dí byl nad­še­ným spor­tov­cem. V sou­čas­nos­ti je aktiv­ním muzi­kan­tem, kapel­ní­kem decho­vé hud­by a cho­va­te­lem včel. Rád ces­tu­je, a to i po vel­mi vzdá­le­ných zemích.
S foto­gra­fo­vá­ním začí­ná kolem roku 1970, váž­ně­ji se této tvor­bě věnu­je od roku 1986, kdy vstou­pil do teh­dej­ší­ho lito­vel­ské­ho foto­krouž­ku. Svý­mi Niko­ny zachy­cu­je dění kolem sebe, růz­né spor­tov­ní akce, od r. 1993 doku­men­tu­je kon­cer­ty kru­hu přá­tel hud­by v Pňo­vi­cích. Ale nej­ví­ce foto­gra­fií zís­ká­vá na svých exo­tic­kých výpra­vách do Mexi­ka, Peru, Bolí­vie, Maro­ka, Turec­ka, Lao­su, Eti­o­pie, Fili­pín, Indie a Indonésie. Uspo­řá­dal již šest autor­ských výstav v růz­ných měs­tech. Krom toho se podí­lí na všech spo­leč­ných výstav­ních akcích lito­vel­ské­ho foto­klu­bu a kaž­do­roč­ně obe­sí­lá i Národ­ní sou­těž ama­tér­ské foto­gra­fie ve Svi­ta­vách, na kte­ré v letech 2009, 2011 a 2015 zís­kal oce­ně­ní. Je váš­ni­vým zastán­cem čer­no­bí­lé foto­gra­fie a své sním­ky si také sám zvět­šu­je a vyvo­lá­vá.
K odcho­du do důcho­du si poří­dil i digi­tál­ní zrca­dlov­ku, tis­kár­nu do for­má­tu A3 a ske­ner, aby „zapa­dl“ mezi ostat­ní čle­ny foto­klu­bu.

Ote­vře­la se mu tak mož­nost vytvá­řet čer­no­bí­lé foto­gra­fie i mimo rámec kla­sic­ké­ho pro­ce­su, a to včet­ně tis­ku. Navzdo­ry těm­to moder­ním tech­no­lo­giím a všu­dypří­tom­né digi­ta­li­za­ci a bar­vě Jaro­slav Petráš neod­lo­žil svou kla­sic­kou kino­fil­mo­vou zrca­dlov­ku a stá­le fotí a tisk­ne čer­no­bí­le.
A tak neu­stá­le pře­kva­pu­je své oko­lí pros­tou sdíl­nos­tí, čitel­nos­tí a emo­tiv­ním nábo­jem svých čer­no­bí­lých sním­ků. Barva by byla na mno­ha jeho foto­gra­fi­ích napros­to zby­teč­ná a asi i škod­li­vá, neboť by odvá­dě­la pozor­nost od obsa­hu, myš­len­ky a pod­sta­ty výsled­né­ho obra­zu.

Vysta­ve­né foto­gra­fie jsou prů­ře­zem jeho dosa­vad­ní tvor­by.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz