Jiří Víšek “Portréty” 

Jiří Víšek se naro­dil v roku 1960 v Pro­s­tě­jo­vě. Foto­gra­fii stu­do­val 4 roky na Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le v Brně /1976 -1980/ a potom 5 roků na Katedře foto­gra­fie na FAMU v Pra­ze 1981 — 1986. Od roku 1988 do sou­čas­nos­ti pra­cu­je na Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le v Brně, nyní Střed­ní ško­le umě­ní a desig­nu. Žije v Brně. Vyu­čo­val na řadě foto­gra­fic­kých škol, napří­klad 1995 – 1998 exter­ní lek­tor na FAMU Pra­ha.

Uspo­řá­dal 20 samo­stat­ných výstav a 20 kolek­tiv­ních. Svo­je foto­gra­fie vysta­vo­val v růz­ných zemích Evro­py. Zastou­pen ve sbír­kách Umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé­ho muzea Pra­ha, Morav­ské gale­rie Brno, Národ­ní­ho muzea foto­gra­fie Jin­dři­chův Hra­dec.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz