Karel Prskavec — Krajiny osamění

Naro­zen 1956 v Mla­dé Bolesla­vi. Stu­dia: Střed­ní prů­mys­lo­vá ško­la kame­nic­ká v Hoři­cích v letech 1971–1975, Vyso­ká ško­la báň­ská
v Ost­ra­vě, Hor­nic­ko-geo­lo­gic­ká fakul­ta v letech 1975–1980, Rekva­li­fi­kač­ní kurz akre­di­to­va­ný Minis­ter­stvem škol­ství, mlá­de­že
a tělo­vý­cho­vy na Ško­le kre­a­tiv­ní foto­gra­fie v roce 2005–2006, Kurz tvůr­čí foto­gra­fie na Ško­le kre­a­tiv­ní foto­gra­fie v roce 2011 a 2012, Neko­neč­ný kurz foto­gra­fie na Ško­le kre­a­tiv­ní foto­gra­fie od roku 2014 po současnost.Fotografuje od mlá­dí, váž­ně­ji se foto­gra­fií zabý­val v letech 1978 – 1989 a pak od roku 2004 po sou­čas­nost. Hlav­ním téma­tem jeho foto­gra­fo­vá­ní je kra­ji­na.

Fas­ci­nu­je ho hle­dá­ní stop pří­tom­nos­ti člo­vě­ka v kra­ji­ně – nachá­ze­ní zdán­li­vě nebo sku­teč­ně zapo­me­nu­tých a opuš­tě­ných věcí a objek­tů kdy­si vytvo­ře­ných člo­vě­kem, kte­ré však dnes, mnoh­dy v podo­bě podiv­ně zchát­ra­lých frag­men­tů čas­to zba­ve­ných své­ho původ­ní­ho úče­lu a funk­ce, jen tiše čeka­jí na svůj zánik.
Sou­bor je z cyk­lu „Kra­ji­ny osa­mě­ní“, kte­rý vzni­kal v letech 2015–2017.
www.prskavec.iprofil.cz

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz