Martin Vybíral  — Klášter

Mar­tin Vybí­ral, naro­zen 1960 v Brně. Stu­dia: Gym­ná­zi­um Ler­cho­va v Brně, Střed­ní umě­lec­ko-prů­mys­lo­vá ško­la, FAMU Pra­ha. Od roku 1990 pra­cu­je v růz­ných povo­lá­ních, po roce 1990 začí­ná vyu­čo­vat na Šuř­ce, dneš­ní Střed­ní ško­le umě­ní a desig­nu v Brně.

Od roku 1995 zde vede oddě­le­ní foto­gra­fie. Člen sdru­že­ní Q. Od 80. let uspo­řá­dal na 26 samo­stat­ných výstav a účast­nil se více jako 45 sku­pi­no­vých výstav. Téma výsta­vy: Fran­tiš­kán­ský kláš­ter v Morav­ské Tře­bo­vé

Web: martin-vybiral.cz

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz