Natalie A. Rollko — Dialogy s městem

Naro­di­la se v Bra­ti­sla­vě v roce 1973. Od roku 2002 žije v Čes­ké repub­li­ce. Foto­gra­fo­vá­ní se zača­la aktiv­ně věno­vat v roce 2014 díky Anto­ní­no­vi Kra­to­chví­lo­vi a Rober­to­vi Vano­vi, s kte­rým spo­lu­pra­cu­je od roku 2009. Zamě­řu­je se na street foto, doku­ment, urbex, por­trét­ní a umě­lec­kou foto­gra­fii. Je zastán­cem „sta­ré ško­ly“. Své nej­čas­tě­ji čer­no­bí­lé sním­ky poři­zu­je za při­ro­ze­né­ho svět­la a v při­ro­ze­ném pro­stře­dí bez jakých­ko­liv retu­ší. Orga­ni­zu­je foto­gra­fic­ké výsta­vy a worksho­py. S její tvor­bou se může­te sezná­mit na samo­stat­ných nebo kolek­tiv­ních výsta­vách doma i v zahra­ni­čí. Kro­mě foto­gra­fie půso­bí v oblas­ti rekla­my, mar­ke­tingu a PR.

Pra­co­va­la pro národ­ní i nad­ná­rod­ní agen­tu­ry a znač­ky jako cre­a­ti­ve direc­tor, ide­a­ma­ker a copy­wri­ter. V roce 2011 zalo­ži­la kre­a­tiv­ní stu­dio ASTRONAUTS. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou něko­li­ka kniž­ních pub­li­ka­cí. Redakč­ně při­spí­vá do časo­pi­sů se zamě­ře­ním na kul­tu­ru, umě­ní, design, archi­tek­tu­ru, life sty­le a zdra­vý život­ní styl.

Webo­vé strán­ky: www.astronauts.cz

DIALOGY S MĚSTEM
Měst­ské uli­ce jsou tím nej­o­ri­gi­nál­něj­ším jeviš­těm. Když se do nich vybe­re­te, nikdy neví­te, co v nich zaži­je­te a kam vás stáh­nou. Je fas­ci­nu­jí­cí dostá­vat se do růz­ných mik­ro­svě­tů a přes oko nasá­vat a pro­ci­ťo­vat všech­ny ty bar­vy, vůně a tva­ry. Foto­gra­fic­ká kolek­ce Dia­lo­gy s měs­tem, na kte­ré neu­stá­le pra­cu­ji, zachy­tá­vá momen­ty ze živo­tů oby­čej­ných lidí — pou­lič­ních her­ců, kte­ré jsem náhod­ně potká­va­la ve měs­tech, na uli­cích, kte­rých jmé­na si už nepa­ma­tu­ji.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz