Olga Alia Krulišová a Jana Mořkovská — Serényi

Olga Alia Kru­li­šo­vá & Jana Moř­kov­ská
Seré­nyi

Inspi­ra­ce život­ním pří­bě­hem Aloi­se Seré­ny­i­ho:
Hra­bě Alois Seré­nyi pro­slul mimo jiné jako sig­na­tář dekla­ra­ce čes­ké šlech­ty adre­so­va­né pre­zi­den­tu repub­li­ky v roce 1939, ve kte­ré spo­lu s ostat­ní­mi pří­sluš­ní­ky čes­ké a morav­ské šlech­ty slí­bil věr­nost vlas­ti ohro­že­né nacis­mem a posta­vil se na obra­nu čes­ké­ho náro­da. Oku­pač­ní vlá­da vyví­je­la na pří­sluš­ní­ky šlech­tic­kých rodů nátlak, aby se při­hlá­si­li k němec­ké národ­nos­ti, Alois Seré­nyi po tvr­dém vyhro­žo­vá­ní ustou­pil. Jeho čes­ká výcho­va, pro­ti­na­cis­tic­ké posto­je ani vlas­te­nec­ké cho­vá­ní za vál­ky, kdy inter­ve­no­val ve pro­spěch nacis­ty zaja­tých obča­nů ho neoch­rá­ni­ly před pová­leč­ným nař­če­ním kola­bo­ra­ce a kon­fis­ka­ce majet­ku. V roce 1948 ode­šel do exi­lu. Resti­tuč­ní kauza není dosud vyře­še­na.

Jed­not­li­vé fáze lesů zachy­ce­ných na foto­gra­fi­ích jsou meta­fo­rou k pří­bě­hu nejen Aloi­se ale i celé­ho rodu Seré­ny­iů. Ten­to rod u nás zapus­til koře­ny už v 16. sto­le­tí. Od té doby sil­ně srůs­tal s naším náro­dem a díky udá­los­tem během dru­hé svě­to­vé vál­ky a zejmé­na také

kvů­li odpo­ru po vál­ce nasto­le­né­ho komu­nis­tic­ké­ho reži­mu bylo toto pou­to pře­tr­že­no. Když se vyká­cí kus lesa, půso­bí to jako spoušť. Vět­ši­nou však dochá­zí k obno­vě a celý koloběh dále fun­gu­je. Potom­ci vel­kostat­ká­ře Aloi­se Seré­ny­i­ho by se také rádi vrá­ti­li do po sta­le­tí zaběhlé­ho kolobě­hu, zpát­ky do rod­né vlas­ti, zpát­ky ke vzpo­mín­kám a svým koře­nům. O tom, jest­li se mohou nále­ži­tě vrá­tit se roz­ho­du­je při­bliž­ně 25 let i přes nespo­čet důka­zů, kte­ré jas­ně hovo­ří v jejich pro­spěch.

Foto­gra­fo­vá­no v lesích, kte­ré dří­ve rodi­ně pat­ři­ly.

více o autor­kách na:http://aliakrulis-blog.tumblr.com/cv

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz