Šimon Burget  — fotografie

Šimon Bur­get, naro­zen roku 2000 v Brně. V sou­čas­né době je stu­den­tem Střed­ní ško­ly umě­ní a desig­nu v Brně, obo­ru foto­gra­fie. Od zapo­če­tí taměj­ší­ho stu­dia inkli­nu­je ke kla­sic­ké, ana­lo­go­vé foto­gra­fii. Zejmé­na dává pře­dost vel­ké­mu for­má­tu a sta­rým dře­vě­ným foto­a­pa­rá­tům z prv­ní polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí. Ve své vol­né tvor­bě se sna­ží foto­gra­fo­vat pří­ro­du v její suro­vé podo­bě. Dal­ší z jeho tvor­by jsou por­tréty či akty, ze kte­rých násled­ně vytvá­ří zábav­né, nej­růz­ně­ji mění­cí se objekty/obrazy.

Ana­lo­go­vá tech­no­lo­gie je mu blíz­ká. A prá­vě díky tomu se mu v roce 2016 poved­lo vytvo­řit jeho prv­ní daguerro­ty­pii. Jeho díla byla, jsou a budou k vidě­ní na nej­růz­něj­ší výsta­vách.
Webo­vé strán­ky: www.burget.cz

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz