Studenti SŠUM Brno “Podzim v Moravské Třebové”

Stu­den­ti foto­gra­fie ze Střed­ní ško­ly umě­lec­ko­ma­na­žer­ské v Brně: Mla­dí tvůr­ci zís­ka­li v roce 2017 na part­ner­ské foto­gra­fic­ké udá­los­ti ve Svi­ta­vách 1. mís­to v kate­go­rii foto­klu­by a nale­ží jim cena Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la. S tím­to oce­ně­ním byla spo­je­ná mož­nost fotit na pod­zim 2017 měs­to a výsled­ný sou­bor foto­gra­fií vysta­vit v hlav­ním čase turis­tic­ké sezó­ny na zám­ku v Morav­ské Tře­bo­vé v roce 2018.

Ple­nér pro­bě­hl během 17. 10. — 20. 10. 2017 a při­ne­sl stu­den­tům mno­ho úžas­ných svě­tel­ných oka­mži­ků, krás­né pod­zim­ní poča­sí a inspi­ru­jí­cí akce, kte­ré se v tu dobu ode­hrá­va­ly v pro­sto­ru měs­ta.

Přijď­te si pro­hléd­nout Morav­skou Tře­bo­vou jak ji nezná­te, skr­ze pohled mla­dých tvůr­ců, kte­ří nahlí­ží přes objek­ti­vy foto­a­pa­rá­tů neotře­lým způ­so­bem na svět kolem nás.

www.ssum.cz/fotografie/

Danie­la Jeklo­vá 14. 2. 2001
Co fotím: Z fot­ky mě nej­víc zau­jal por­trét a insce­no­va­ná tvor­ba. Nej­ví­ce se věnu­ju insce­no­va­ným por­trétům rea­li­zo­va­né do sno­vé­ho až surre­a­lis­tic­ké­ho pro­stře­dí, doku­men­tům o mém oko­lí, achri­tek­tu­ru, fotím také rodi­ny s dět­mi na zakáz­ky a zpra­co­vá­vám videa pro men­ší fir­my. Mé sním­ky může­te nalézt na webo­vých strán­kách časo­pi­su Foto­vi­deo, Pho­to­base, či Foto­ná­rod­ní.

Daniel Schne­i­der, naro­zen 5.5. 1999 ve Zno­jmě
Foto­gra­fu­ji vše, co mě v mém oko­lí zaujme napří­klad kra­ji­nu, por­tréty, záti­ší, archi­tek­tu­ru apod. Autor foto­gra­fie v úvo­du.

Karo­lí­na Hlad­ká , naro­ze­na 21. 08. 2001. Fotím nej­ví­ce kra­ji­nu, zví­řa­ta, archi­tek­tu­ru a doku­ment. Ráda bych stu­do­va­la teo­rii umě­ní, foto­gra­fie nebo fil­mu.

Radim Kapoun, naro­zen 20.05.2001
Nej­rad­ši dělám doku­men­tár­ní foto­gra­fii a street pho­to­gra­phy, zvý­raz­ňu­ji momen­ty, na kte­ré se časem rád podí­vám zno­vu.

Marie Vosáh­lo­vá, loň­ská abso­lut­ní vítěz­ka sou­tě­že Youn­g­fo­to 2017, zís­ka­la cenu Pet­ra Kob­lov­ské­ho a foto­gra­fo­va­la natá­če­ní fil­mo­vé­ho pro­jek­tu Čes­ké tele­vi­ze prá­vě s kame­ra­ma­nem Petrem Kob­lov­ským. Marie před­sta­vu­je výji­meč­nou tvůr­ky­ni i s ohle­dem na svůj věk, zají­ma­vě napl­ňu­je sta­tus quo cit­li­vě uva­žu­jí­cí a sou­cí­tí­cí uměl­ky­ně zamě­ře­né na soci­ál­ní téma­ti­ku.

PhDr. BcA. Dari­na Hlin­ko­vá, Ph.D.
Vedou­cí ate­li­é­ru foto­gra­fie na SŠUM Brno. Má pod­stat­ný podíl na tom, jak výsta­va stu­dent­ské­ho pohle­du na Morav­skou Tře­bo­vou zapů­so­bí na divá­ky.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz