Youngfoto 2018 — “Portrét 100xjinak” vítězné fotografie

Foto­gra­fic­ká sou­těž Youn­g­fo­to fun­gu­je jako sou­část Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la v Morav­ské Tře­bo­vé od roku 2015, kdy pro­bě­hl nul­tý roč­ník této sou­tě­že pro děti a mlá­dež. Youn­g­fo­to Morav­ská Tře­bo­vá 2018 se sou­těž­ním téma­tem Por­trét 100xjinak byla obe­slá­na více než 150 foto­gra­fie­mi od 100 auto­rů.
Téma letoš­ní­ho roč­ní­ku vzbu­di­lo pozor­nost mno­ha mla­dých tvůr­ců a je potě­šu­jí­cí sle­do­vat postup­ný nárůst kva­li­ty při­hlá­še­ných foto­pra­cí.

Pro hla­vič­ku youn­g­fo­to­no­vé webo­vé pre­zen­ta­ce byla vybrá­no foto­gra­fic­ké dílo Lucie Hůl­ko­vé ze Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly sv. Anež­ky Čes­ké, kte­rá zví­tě­zi­la v kate­go­rii C3 . Jmé­na vítězů ve všech kate­go­ri­ích budou zve­řej­ně­na vel­mi brzy a dojde také k napl­ně­ní foto­ga­le­rie.  

Zají­ma­vé pro­po­je­ní nabíd­ne výsta­va vítěz­ných pra­cí Youn­g­fo­to s téma­tem por­trétu a výsta­va “Por­tréty” reno­mo­va­né­ho brněn­ské­ho foto­gra­fa a peda­go­ga Jiří­ho Víš­ka na ocho­zu dvo­ra­ny muzea.
Při­jeď­te a zhléd­ně­te výběr zají­ma­vých sou­těž­ních pra­cí vysta­ve­ných v budo­vě muzea.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz