Foto­fes­ti­val  〉  Pro­gram

Poslední fotofestivalové výstavy budou zahájeny 20. a 22. června 2018

Dne 20. 6. 2018 v 17:00 bude ve výstav­ních pro­sto­rách zám­ku v Morav­ské Tře­bo­vé slav­nost­ně zahá­je­na výsta­va Ate­li­é­ru foto­gra­fie ze Střed­ní ško­ly umě­lec­ko­ma­na­žer­ské v Brně.
Více infor­ma­cí zís­ká­te v sek­ci VYSTAVUJÍCÍ

Dne 22. 6. 2018 v 15:00 bude na náměs­tí v Morav­ské Tře­bo­vé slav­nost­ně zahá­je­na exte­ri­é­ro­vá foto­vý­sta­va foto­klu­bu
z par­ner­ské­ho měs­ta Ban­ská Štiav­ni­ca. Vel­ko­for­má­to­vé foto­gra­fie ozvlášt­ní cen­t­rum měs­ta.
Více infor­ma­cí zís­ká­te http://www.fotofestivalmtrebova.cz/2018%20banska%20stiavnica/

 

————————————————————

 

Pro­gram zaha­jo­va­cí­ho víken­du 19. roč­ní­ku Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la Morav­ská Tře­bo­vá 2018

Sobo­ta 12. 5.
Setká­ní účast­ní­ků Youn­g­fo­to v Měst­ském muzeu Morav­ská Tře­bo­vá. Foto­gra­fic­ké pro­cház­ky po měs­tě — sezná­me­ní se s archi­tek­to­nic­ký­mi paměti­hod­nost­mi měs­ta. Odjezd do Svi­tav a návrat do Morav­ské Tře­bo­vé.

Nedě­le 13.5.
9.30: Slav­nost­ní zahá­je­ní 19. roč­ní­ku Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la ve dvo­ra­ně Měst­ké­ho muzea v Morav­ské Tře­bo­vé a vyhlá­še­ní vítězů sou­tě­že Youn­g­fo­to Morav­ská Tře­bo­vá 2018

10.00 : Ver­ni­sá­že jed­not­li­vých výstav Foto­fes­ti­va­lu, mož­nost pro­hlí­dek výstav v celém měs­tě

11.30: Dob­ro­druž­stvo s foto­gra­fi­ou — ver­ni­sáž výsta­vy a před­náš­ka Miro Švo­lí­ka v kinosá­le muzea

13.30 : “Pra­ha 1968” před­náš­ka Bohu­mi­la Dob­ro­vol­ské­ho, muže kte­rý foto­gra­fo­val dra­ma­tic­ké udá­los­ti srp­no­vých dnů před 50 roky

19.00: Len­ka Dusi­lo­vá — Kon­cert ve dvo­ra­ně muzea v Morav­ské Tře­bo­vé /vstupné 100 Kč/

 

Vysta­vu­jí­cí (podrob­né infor­ma­ce k auto­rům najde­te také v odka­ze “Vysta­vu­jí­cí”):

Měst­ské muze­um Morav­ská Tře­bo­vá, Svi­tav­ská ul. 18
Z ple­né­ru Morav­ská Tře­bo­vá 2017 : ate­li­ér Uži­tá foto­gra­fie a média, Střed­ní ško­la umě­ní a desig­nu Brno
Mar­tin Vybí­ral : Kláš­ter
Jiří Víšek : Por­tréty
Youn­g­fo­to Morav­ská Tře­bo­vá 2018: Vítěz­né prá­ce foto­gra­fic­ké sou­tě­že

Ves­ti­bul soci­ál­ních slu­žeb Morav­ská Tře­bo­vá, Svi­tav­ská ul.8
Jaro­slav Petráš: The best of Jaro­slav Petráš

Ves­ti­bul Úřa­du prá­ce Morav­ská Tře­bo­vá, Cihlá­řo­va ul. 6/13
Karel Prs­ka­vec: Kra­ji­ny osa­mě­ní

Piz­za Caffé Cihlá­řo­va ul. 6
Šimon Bur­get a Jakub Rafaj: Výběr z tvor­by.

Pro­stor náměs­tí, náměs­tí TGM 29
Ban­ská Štiav­ni­ca vo vel­kom : Foto­klub part­ner­ské­ho měs­ta vysta­ví vel­ko­ploš­né foto­gra­fie v cen­t­ru Morav­ské Tře­bo­vé (od 21. 6. ver­ni­sáž v rám­ci fes­ti­va­lu Dny slo­ven­ské kul­tu­ry — letos ve výji­meč­né atmo­sfé­ře 100. výro­čí spo­leč­né stát­nos­ti)

Rad­ni­ce, náměs­tí TGM 29
Ladi­slav Bie­lik : August 1968 Bra­ti­sla­va
Nata­lie Roll­ko : Dia­lo­gy s měs­tem
Olga Alia Kru­li­šo­vá a Jana Moř­kov­ská: Seré­nyi.

Zámek Morav­ská Tře­bo­vá Zámec­ké náměs­tí 1 /od 20. 6./
Stu­den­ti foto­gra­fie ze Střed­ní ško­ly umě­lec­ko­ma­na­žer­ské v Brně: Mla­dí tvůr­ci zís­ka­li v roce 2017 na part­ner­ské foto­gra­fic­ké udá­los­ti ve Svi­ta­vách 1. mís­to v kate­go­rii foto­klu­by a nale­ží jim cena Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la. S tím­to oce­ně­ním byla spo­je­ná mož­nost fotit na pod­zim 2017 měs­to a výsled­ný sou­bor foto­gra­fií vysta­vit v hlav­ním čase turis­tic­ké sezó­ny na zám­ku v Morav­ské Tře­bo­vé v roce 2018

Měst­ský úřad Morav­ská Tře­bo­vá, Olo­mouc­ká ul. 2
Petr Klein : Výběr z tvor­by
Morav­ská Tře­bo­vá a Ban­ská Štiav­ni­ca: Dobo­vé foto­gra­fie z roku1968
Bohu­mil Dob­ro­vol­ský : Srpen 1968 v Pra­ze
Karel Prs­ka­vec: Kra­ji­ny osa­mě­ní (pokra­čo­vá­ní)

 

 

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz