Foto­fes­ti­val  〉  Vysta­vu­jí­cí

Medailony vystavujících v roce 2018 — průběžně doplňované

Jako hlav­ní vysta­vu­jí­cí letoš­ní­ho 19. roč­ní­ku foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la byl pozván slo­ven­ský foto­graf a peda­gog Miro Švo­lík. Více o jeho tvor­bě se dočte­te zde.

Slo­ven­ská foto­gra­f­ka žijí­cí v Pra­ze Nata­lie A. Roll­ko vysta­ví svo­je prá­ce v rám­ci 19. roč­ní­ku Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la.

Ladi­slav Bie­lik — autor legen­dár­ní foto­gra­fie z Bra­ti­sla­vy během srp­na 1968. Vel­ko­ploš­né foto­gra­fie ozvlášt­ní vstup rene­sanč­ní rad­ni­ce v Morav­ské Tře­bo­vé. Výsta­va je sou­čás­tí cel­ku v rám­ci kte­ré­ho budou vysta­ve­ny foto­gra­fie ze srp­na roku 1968 z Bra­ti­sla­vy, Pra­hy, Ban­ské Štiav­ni­ce a z Morav­ské Tře­bo­vé a oko­lí. To vše v rám­ci 19. roč­ní­ku Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la.

Bohu­mil Dob­ro­vol­ský byl 21. srp­na 1968 v pra­vý čas na pra­vém mís­tě. Kolek­ce foto­gra­fií z Pra­hy dopl­ňu­je vět­ší celek z foto­gra­fic­kých zázna­mů roku 1968 z Bra­ti­sla­vy, Ban­ské Štiav­ni­ce a Morav­ské Tře­bo­vé.

Stu­den­ti ze Střed­ní ško­ly umě­ní a desig­nu v Brně strá­vi­li v roce 2017 ple­nér v Morav­ské Tře­bo­vé. Jak vidě­li skr­ze hle­dáč­ky svých foto­a­pa­rá­tů naše měs­to?  Více infor­ma­cí najde zde.

Vítě­zo­vé foto­sou­tě­že Youn­g­fo­to 2018 vysta­ví své foto­gra­fie ve dvo­ra­ně moravsko­tře­bov­ské­ho muzea.

V loň­ském roce vedl stu­den­ty na foto­ple­né­ru Mgr. Mar­tin Vybí­ral. V rám­ci Foto­fes­ti­va­lu vysta­ví prá­ce, kte­ré vznik­ly pří­mo u nás ve měs­tě, při opa­ko­va­ných návště­vách kláš­te­ra fran­tiš­ká­nů.

V loň­ském roce vedl stu­den­ty na foto­ple­né­ru také Mgr. Jiří Víšek. A také on v rám­ci Foto­fes­ti­va­lu vysta­ví prá­ce, kte­ré vznik­ly pří­mo u nás ve měs­tě a blíz­kém oko­lí.

Vprav­dě ozdo­bou a opo­rou Foto­klu­bu Lito­vel je pan Jaro­slav Petráš. Nech­te se vtáh­nout do jeho svě­ta čer­no­bí­lých foto­gra­fií z celé­ho svě­ta. Ve ves­ti­bu­lu Soci­ál­ních slu­žeb na vás čeká The Best of Jaro­slav Petráš.

Polič­ský foto­graf Petr Klein bude vysta­vo­vat své foto­gra­fie v Morav­ské Tře­bo­vé.

Foto­klub Ban­ská Štiav­ni­ca před­sta­ví od 21. 6. 2018 vel­ko­fo­má­to­vé foto­gra­fie s téma­ti­kou měs­ta, kte­ré letos sla­ví 25 let od zapsá­ní do Sezna­mu svě­to­vé­ho dědic­tví UNESCO.

Olga Alia Kru­li­šo­vá má své koře­ny v Morav­ské Tře­bo­vé a na Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la již vysta­vo­va­la v roce 2013 jako stu­dent­ka Fakul­ty umě­ní a desig­nu UJEP.

Zku­še­ný foto­graf Karel Prs­ka­vec, kte­rý vysta­vo­val v Morav­ské Tře­bo­vé v roce 2015.  před­sta­ví svo­je foto­gra­fie na výsta­vě spo­leč­ně s Jaku­bem Rafa­jem.

Mla­dý foto­graf Šimon Bur­get, kte­rý navští­vil Morav­skou Tře­bo­vou v rám­ci ple­né­ru v roce 2017 před­sta­ví svo­je foto­gra­fie na výsta­vě spo­leč­ně s Jaku­bem Rafa­jem.

Mla­dý foto­graf Jakub Rafaj, kte­rý navští­vil Morav­skou Tře­bo­vou v rám­ci ple­né­ru v roce 2017 před­sta­ví svo­je foto­gra­fie na výsta­vě spo­leč­ně s Šimo­nem Bur­ge­tem.

Stu­den­ti foto­gra­fie ze Střed­ní ško­ly umě­lec­ko­ma­na­žer­ské v Brně na zám­ku v Morav­ské Tře­bo­vé. Výsta­va bude zahá­je­na 20. 6. 2018.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz