MIRO ŠVOLÍK

Hlav­ní host Foto­fes­ti­va­lu R. Zuka­la Ι 13. 5. 2018

Foto­fes­ti­val  〉  Infor­ma­ce

Fotofestival Rudolfa Zukala Moravská Třebová 2018 — 19. ročník

Letos se již po deva­te­nác­té v našem měs­tě zamě­ři­me na foto­gra­fic­kou tvor­bu. Tra­di­ce pořá­dá­ní foto­fes­ti­va­lu v Morav­ské Tře­bo­vé byla zalo­že­na panem Rudol­fem Zuka­lem v roce 2000. Pan Zukal pat­řil něko­lik dese­ti­le­tí k základ­ním pilí­řům dění v oblas­ti umě­lec­ké foto­gra­fie v Morav­ské Tře­bo­vé. Také ve měs­tě něko­lik let pro­vo­zo­val Gale­rii umě­lec­ké foto­gra­fie. Samot­ný fes­ti­val pak pořá­dal ve spo­lu­prá­ci s Kul­tur­ní­mi služ­ba­mi do roku 2010, kdy ze zdra­vot­ních důvo­dů této čin­nos­ti musel zane­chat a brzy poté bohu­žel zemřel. Během prv­ních roč­ní­ků vykrys­ta­li­zo­va­la základ­ní podo­ba fes­ti­va­lu, kdy kro­mě gale­rij­ních míst­nos­tí v muzeu, na zám­ku a jeho gale­rii (urče­né k výsta­vám význam­ných a pro­fe­si­o­nál­ních foto­gra­fů), byly tra­dič­ně insta­lo­vá­ny i výsta­vy ama­tér­ských foto­gra­fů a foto­klu­bů v pro­sto­rách úřa­dů, restau­ra­cí a podob­ně.

Od roku 2011 se utvo­ři­la nová sku­pin­ka dob­ro­vol­ní­ků z řad mla­dých lidí a stu­den­tů, kte­rá v zapo­ča­té tra­di­ci zdár­ně pokra­čo­va­la. Opět
ve spo­lu­prá­ci s Kul­tur­ní­mi služ­ba­mi měs­ta. Během pěti roč­ní­ků se poda­ři­lo na fes­ti­val pozvat řadů vyni­ka­jí­cích foto­gra­fů, čas­to
i se svě­to­vým reno­mé. Mezi mno­hý­mi to byly Anto­nín Kra­to­chvíl, Mar­ké­ta Lus­ka­čo­vá, Robert Vano, Ivan Pin­ka­va, Sára Saud­ko­vá, Jaro­slav Kuče­ra a dal­ší. Stej­ně jako v pře­de­šlé éře pan Zuka­la, byly v den zahá­je­ní fes­ti­va­lu pořá­dá­ny růz­né před­náš­ky, bese­dy
s vysta­vu­jí­cí­mi a worksho­py. Tra­di­ci si ucho­va­la i foto­gra­fic­ká sou­těž Salon na šňůrách.

Dal­ším mez­ní­kem byl i 17. roč­ník fes­ti­va­lu v roce 2016, kdy byl fes­ti­val roz­ší­řen o foto­gra­fic­kou sou­těž Youn­g­fo­to, urče­nou pro děti, mlá­dež a žáky základ­ních umě­lec­kých škol.
Dou­fá­me, že i přes růz­né pro­blémy a kon­tro­ver­ze budou i nadá­le napl­ňo­vá­ny hlav­ní cíle fes­ti­va­lu. Tedy, nejen uspo­řá­dat fes­ti­val pro pří­z­niv­ce toho­to umě­lec­ké­ho obo­ru a nad­še­nec­ké­ho sna­že­ní, ale také zvy­šo­vat pově­do­mí o umě­lec­ké foto­gra­fii mezi obča­ny měs­ta ai jeho návštěv­ní­ky. Zvláš­tě pro­sto­ry úřa­dů či restau­ra­cí jsou jakousi „veřej­nou gale­rií“, kde je nabí­ze­no umě­ní i těm lidem, kte­ří by jinak ces­tu do gale­rie vůbec nena­šli nebo nehle­da­li.

Od roku 2017 došlo k dal­ší změ­ně — kos­me­tic­kou, ale vel­mi důle­ži­tou úpra­vou bylo pře­jme­no­vá­ní celé akce na Foto­fes­ti­val Rudol­fa Zuka­la Morav­ská Tře­bo­vá. Rok oslav 760 let měs­ta Morav­ská Tře­bo­vá (1257 — 2017) při­ne­sl ide­ál­ní kon­ste­la­ci pro vyjá­d­ře­ní díku a vzdá­ní hodlu zakla­da­te­li celé akce. Pane Rudol­fe děku­je­me!

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz