Youn­g­fo­to  〉  Při­hlá­sit se

Portrét 100x jinak”
Jednoduše se přihlaste do soutěže Youngfoto Moravská Třebová 2018

 

Vyplň­te for­mu­lář a my vám pošle­me pro­po­zi­ce k sou­tě­ži. Do for­mu­lá­ře napí­še­te název ško­ly, kde stu­du­je­te a koli­ká­tý roč­ník navště­vu­je­te.  

Obra­tem vám odpo­ví­me, potvr­dí­me vaši účast v sou­tě­ži a zařa­dí­me vás pří­mo do odpo­ví­da­jí­cí kate­go­rie.

15 + 4 =

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz