Youn­g­fo­to  〉  Ceny

Ceny pro výherce soutěže Youngfoto

SEZNAM CEN PRO VÍTĚZE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ YOUNGFOTO 2018

Jaké ceny čeka­jí na vítě­ze jed­not­li­vých kate­go­rií Youn­g­fo­to?

Kate­go­rie A/ Žáci ZŠ nebo odpo­ví­da­jí­cí­ho roč­ní­ku více­le­tých gym­ná­zií 
A1 — 6. tří­da nebo pri­ma více­le­tých gym­ná­zií

 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 2. mís­to: Voyager 32 GB, USB fla­sh disk, pro­ti­ná­ra­zo­vá úpra­va
 3. mís­to: Inten­so 32 GB, USB fla­sh disk, ALU LINE

A2 — 7. tří­da nebo sekun­da více­le­tých gym­ná­zií

 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 2. mís­to: Inten­so 32 GB, USB fla­sh disk, ALU LINE
 3. mís­to: Transcend CLASS4 16 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

A3 — 8. tří­da nebo ter­cie více­le­tých gym­ná­zií

 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC + Transcend CLASS4 16 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem
 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 2. mís­to: Transcend CLASS4 16 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

A4 — 9. tří­da nebo kvar­ta více­le­tých gym­ná­zií

 1. mís­to: Inten­so 32 GB, USB fla­sh disk, ALU LINE + Transcend CLASS4 32 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem
 2. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 3. mís­to: Voyager 32 GB, USB fla­sh disk, pro­ti­ná­ra­zo­vá úpra­va

 

 

B/ žáci ZUŠ 
B1 — mlad­ší prv­ní stu­peň – 1. – 4. roč­ník

 1. mís­to: Voyager 32 GB, USB fla­sh disk, pro­ti­ná­ra­zo­vá úpra­va
 2. mís­to: Inten­so 32 GB, USB fla­sh disk, ALU LINE
 3. mís­to: Transcend CLASS4 16 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

B2 – star­ší prv­ní stu­peň – 5. — 7. roč­ník (včet­ně absol­vent­ských pra­cí)

 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 2. mís­to: Voyager 32 GB, USB fla­sh disk, pro­ti­ná­ra­zo­vá úpra­va
 3. mís­to: Inten­so 32 GB, USB fla­sh disk, ALU LINE

B3 – mlad­ší dru­hý stu­peň – 1. a 2. roč­ník

 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 2. mís­to: Voyager 32 GB, USB fla­sh disk, pro­ti­ná­ra­zo­vá úpra­va
 3. mís­to: Transcend CLASS4 16 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

B4 —  star­ší dru­hý stu­peň – 3 a 4. roč­ník (včet­ně absol­vent­ských pra­cí)

 1. mís­to: Inten­so 32 GB, USB fla­sh disk, ALU LINE + Transcend CLASS4 32 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem
 2. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC
 3. mís­to: Voyager 32 GB, USB fla­sh disk, pro­ti­ná­ra­zo­vá úpra­va

 

C/ stu­den­ti gym­ná­zií, střed­ních škol,odborných uči­lišť a střed­ních umě­lec­kých škol 

C1 — prv­ní roč­ník

 1. mís­to: Sta­tiv CAMLINK CL-TP 330
 2. mís­to: Braš­na na 15,6“ note­book Case­lo­gic CL-VNA/215
 3. mís­to: Transcend CLASS4 32 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

C2 – dru­hý roč­ník

 1. mís­to: Sta­tiv CAMLINK CL-TP 330
 2. mís­to: Braš­na na 15,6“ note­book Case­lo­gic CL-VNA/215
 3. mís­to: Transcend CLASS4 32 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

C3 – tře­tí roč­ník

 1. mís­to: Sta­tiv CAMLINK CL-TP 330
 2. mís­to: Braš­na na 15,6“ note­book Case­lo­gic CL-VNA/215
 3. mís­to: Transcend CLASS4 32 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

C4 – čtvr­tý roč­ník (včet­ně matu­rit­ních pra­cí)

1.místo: Foto­let rea­li­zo­va­ný z letiš­tě ve Starém měs­tě u Morav­ské Tře­bo­vé — ter­mín dle doho­dy s pro­vo­zo­va­te­lem leta­dla —     hor­no­ploš­ník PIPER s demon­to­va­tel­ný­mi boč­ní­mi dveř­mi

 1. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC + Transcend CLASS4 32 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem
 2. mís­to: i-Disk Bullet­pro­of 32 GB, USB fla­sh disk PRETEC + Transcend CLASS4 16 GB, microSD­HC pamě­ťo­vá kar­ta s mik­roSD adap­té­rem

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz