Youn­g­fo­to  〉  Vítě­zo­vé a his­to­rie

TÉMA
CENY
RADY A TIPY
ROZHOVORY

VÍTĚZOVÉ A HISTORIE

Vítězky a vítězové Youngfoto 2018

Výsled­ky Youn­g­fo­to 2018

A1
1. Petr Tomáš, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí
2. Mar­ké­ta Šrej­be­ro­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí
3. Vero­ni­ka Jur­ko­vá, Gym­ná­zi­um Čes­ká Tře­bo­vá

A2
1. Anež­ka Baue­ro­vá, ZŠ Bře­zo­vá nad Svi­ta­vou
2. mís­to neu­dě­le­no
3. Natá­lie Šej­no­ho­vá, Gym­ná­zi­um Morav­ská Tře­bo­vá

A3
1. mís­to neu­dě­le­no
2. Lucie Šnip­so­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí
3. Julie Kra­tě­no­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

A4
1. Simo­na Ška­mra­do­vá a Nikol Škva­ři­lo­vá, ZŠ Vra­no­vi­ce
2. Sára Horá­ko­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí
3. Voj­těch Palán, Gym­ná­zi­um Čes­ká Tře­bo­vá
Čest­né uzná­ní: Daniel Kle­ment, ZŠ U ško­lek, Lito­myšl

B1
1. Bar­bo­ra Horá­ko­vá, Nové Měs­to nad Metu­jí
2. Matouš Von­drá­ček, Nové Měs­to nad Metu­jí
3. Bere­ni­ka Hala­do­vá, ZUŠ Vilé­ma Wün­sche, Šenov

B2
1. Tere­zie Soj­ko­vá, ZUŠ Miku­lov
2. mís­to neu­dě­le­no
3. Stel­la Zett­li­t­zo­vá ZUŠ Vilé­ma Wün­sche, Šenov

B3
1. mís­to neu­dě­le­no
2. mís­to neu­dě­le­no
3. mís­to neu­dě­le­no

B4
1. Tere­za Ilčí­ko­vá, ZUŠ Miku­lov
2. Vero­ni­ka Jírov­ská, ZUŠ Kolín
3. Jáchym Zao­ral, ZUŠ Miku­lov a Andrea Kry­mlá­ko­vá, ZUŠ Kolín

C1
1. Pav­la Pěnič­ko­vá, Střed­ní umě­lec­ká ško­la gra­fic­ká Jih­la­va
2. Niko­la Vor­lí­ko­vá, Střed­ní ško­la slu­žeb, obcho­du a gastro­no­mie, Hra­dec Krá­lo­vé
3. mís­to neu­dě­le­no
Čest­né uzná­ní: Ondřej Hlou­šek, SŠUP Ústí nad Orli­cí

C2
1. Ven­du­la Spá­či­lo­vá, SŠUM Brno
2. Jakub Pavlík, SŠUM Brno
3. Danie­la Jeklo­vá, SŠUM Brno

C3
1. Lucie Hůl­ko­vá, Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la sv. Anež­ky Čes­ké, Čes­ký Krumlov
1. Tere­za Svo­bo­do­vá, Střed­ní umě­lec­ká ško­la gra­fic­ká Jih­la­va
2. Eva Loren­zo­vá, SUŠ Ost­ra­va
2. Voj­těch Kovar­čík, SUŠ Ost­ra­va
3. Niko­la Kuko­vá a Bar­bo­ra Novot­ná, SUŠ Ost­ra­va
Čest­né uzná­ní: Adéla Štraj­to­vá, Pet­ra Maty­ášo­vá, Daniel Schne­i­der SŠUM Brno a Šimon Bur­get SŠUD Brno

C4
1. mís­to neu­dě­le­no
2. mís­to neu­dě­le­no
3.  mís­to neu­dě­le­no
Čest­né uzná­ní: Marie Vosáh­lo­vá, SŠUM Brno

VÝSLEDKYYOUNGFOTO 2017

A1

1. Mar­ké­ta Šrej­be­ro­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

2. Len­ka Maty­so­vá, ZŠ Kos­tel­ní nám. MT

3. Petr Tomáš, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

A2

1. Tere­za Roštla­pi­lo­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

2. Adéla Duchat­scho­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

3. Lucie Šnip­so­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

Čest­né uzná­ní: Mar­ké­ta Dole­ža­lo­vá, Gym­ná­zi­um A. Jirás­ka, Lito­myšl

A3

1. Voj­těch Palán, Lhot­ka 54, Čes­ká Tře­bo­vá

2. Sabi­na Chváta­lo­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

3. Sára Horá­ko­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

A4

1. Klá­ra Ondráč­ko­vá, ŽŠ Boh­da­lov

2. Kate­ři­na Suchán­ko­vá, ZŠ Male­cí, Nové Měs­to nad Metu­jí

3. neu­dě­le­no

 

B1

1. Voj­těch Hala­da, ZUŠ Vilé­ma Wün­sche, Šenov

2. Anna Prec­lí­ko­vá, ZUŠ Šte­fá­ni­ko­va Zlín

3. Jan Holuša, ZUŠ Vilé­ma Wün­sche, Šenov

B2

1. Tere­zie Ště­pán­ko­vá, ZUŠ Fran­tiš­ka Jíl­ka, Brno

2. Vero­ni­ka Dvo­řá­ko­vá, ZUŠ Miku­lov

3. Sára Osta­šev­ski, ZUŠ Mše­no

B3

1. neu­dě­le­no

2. Tere­za Morav­co­vá, ZUŠ Chru­dim

2. Tere­zie Soj­ko­vá, ZUŠ Miku­lov

3. Klá­ra Hud­co­vá, ZUŠ Miku­lov

B4

Čest­né uzná­ní: Richard Job, ZUŠ Fran­tiš­ka Jíl­ka, Brno

 

C1

1. Kami­la Šol­téso­vá, SŠUM Brno

2. Julie Lin­guerri, SŠUM Brno

3. Radim Kapoun, SŠUM Brno

Čest­né uzná­ní: Natá­lie Mohy­lo­vá, SŠUM Brno

C2

1. Daniel Schne­i­der, SŠUM Brno

2. David Mar­ti­nec, SNP 1180, Otro­ko­vi­ce

3.  Adéla Hru­bá, SŠUM Brno

C3

1. Marie Vosáh­lo­vá, SŠUM Brno

2. Jakub Marek, SŠUM Brno

3. Pav­la Grá­fo­vá, SŠ Vizo­vi­ce

Čest­né uzná­ní: Bar­bo­ra Mašláno­vá, Gym­ná­zi­um Soko­lov­ská, Svi­ta­vy

C4

1. Voj­ta Filek, SŠUM Brno

2. Nikol Dura­jo­vá, SŠUM Brno

3.  Mar­ké­ta Pále­šo­vá, SŠUM Brno

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz