Portrét 100x jinak

Sou­těž­ní téma Youn­g­fo­to 2018 Ι Dead line: 30. 4. 2018 Ι atrak­tiv­ní výhry ve všech kate­go­ri­ích

Youn­g­fo­to  〉  Téma

Portrét 100x jinak”
to je téma soutěže Youngfoto Moravská Třebová 2018

 

Téma letoš­ní­ho roč­ní­ku foto­sou­tě­že Youn­g­fo­to Morav­ská Tře­bo­vá je zamě­ře­no na por­trét­ní foto­gra­fii. Vzta­hy mezi lid­mi, vnitř­ní atmo­sfé­ra por­tré­to­va­né oso­by.… Jak se kdo zhos­tí letoš­ní “výzvy”?  Finá­le může při­nést pes­trou sklad­bu foto­gra­fií — por­trétů.

Zúčast­ní­te se? »» Při­hla­šo­va­cí for­mu­lář

YOUNGFOTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
V roce 2015, po ukon­če­ní výtvar­né sou­tě­že Pod mod­rou oblo­hou, kte­rá si mezi ško­la­mi vydo­by­la význam­né mís­to v oblas­ti este­tic­ké­ho roz­vo­je žáků, jsme se roz­hod­li obmě­nit nabíd­ku sou­těž­ních akcí pořá­da­ných měs­tem Morav­ská Tře­bo­vá pro mla­dé talen­ty pohy­bu­jí­cí se v oblas­ti výtvar­ných akti­vit a oslo­vit mla­dé foto­gra­fy. 

Mno­ha­le­tou moravsko­tře­bov­skou tra­di­ci Foto­fes­ti­va­lů, pře­hlí­dek ama­tér­ské i pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie obo­ha­tí dal­ší část urče­ná mla­dým, kte­rý jsme nazva­li YOUNGFOTODěku­je­me všem z řad žáků a stu­den­tů, a také jejich peda­go­gům, kte­ří pro­je­vi­li chuť obe­slat dosa­vad­ní roč­ní­ky naší sou­tě­že zají­ma­vý­mi foto­gra­fie­mi.

Propozice fotografické soutěže Youngfoto 2018

YOUNGFOTO 2018
Po před­cho­zích roč­ní­cích bude sou­těž YOUNGFOTO nadá­le plně inte­gro­vá­na do Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la.

Kul­tur­ní služ­by měs­ta Morav­ská Tře­bo­vá vyhla­šu­jí 4. roč­ník sou­tě­že pro mla­dé foto­gra­fy na téma:
“Por­trét 100x jinak”

Sou­těž je urče­na pro mla­dé foto­gra­fy — pro žáky základ­ních škol a odpo­ví­da­jí­cích roč­ní­ků více­le­tých gym­ná­zií, žáky základ­ních umě­lec­kých škol spe­ci­a­li­zu­jí­cích se na foto­gra­fic­kou tvor­bu a stu­den­ty gym­ná­zií a střed­ních škol a uči­lišť a střed­ních umě­lec­kých škol se zamě­ře­ním na foto­gra­fii a film.
Prá­ce budou hod­no­ce­ny v něko­li­ka kate­go­ri­ích roz­dě­le­ných pod­le věku a typu ško­ly. Díla lze zasí­lat elek­tro­nic­ky nej­poz­dě­ji do 30. dub­na 2018 na adre­su:kultura@ksmt.cz, pří­pad­ně poš­tou na adre­su: Kul­tur­ní služ­by měs­ta Morav­ská Tře­bo­vá, Svi­tav­ská 18, Mor. Tře­bo­vá 571 01, obál­ka musí být ozna­če­na YOUNGFOTO 2018.
Slav­nost­ní vyhlá­še­ní výsled­ků sou­tě­že a pře­dá­ní cen se bude konat v rám­ci Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la Morav­ská Tře­bo­vá 2018 ve dvo­ra­ně muzea v Morav­ské Tře­bo­vé 13. 5. 2018. Sou­čás­tí víken­do­vé akce bude odbor­ný semi­nář s reno­mo­va­ným foto­gra­fem a kul­tur­ní pro­gram.

Pro­po­zi­ce sou­tě­že:
YOUNGFOTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2018

Prá­ce budou hod­no­ce­ny v násle­du­jí­cích třech hlav­ních kate­go­ri­ích roz­dě­le­ných do čtyř pod­ka­te­go­rií:

A/ Žáci dru­hé­ho stup­ně ZŠ nebo odpo­ví­da­jí­cí­ho roč­ní­ku více­le­tých gym­ná­zií
A1 – 6. tří­da nebo pri­ma více­le­tých gym­ná­zií
A2 – 7. tří­da nebo sekun­da více­le­tých gym­ná­zií
A3 – 8. tří­da nebo ter­cie více­le­tých gym­ná­zií
A4 – 9. tří­da nebo kvar­ta více­le­tých gym­ná­zií

B/ žáci ZUŠ
B1 – mlad­ší prv­ní stu­peň – 1. – 4. roč­ník
B2 – star­ší prv­ní stu­peň – 5. — 7. roč­ník (včet­ně absol­vent­ských pra­cí)
B3 – mlad­ší dru­hý stu­peň – 1. a 2. roč­ník
B4 –  star­ší dru­hý stu­peň – 3 a 4. roč­ník (včet­ně absol­vent­ských pra­cí)

C/ stu­den­ti gym­ná­zií a střed­ních škol a uči­lišť a střed­ních umě­lec­kých škol se zamě­ře­ním na foto­gra­fii
C1 – prv­ní roč­ník
C2 – dru­hý roč­ník
C3 – tře­tí roč­ník
C4 – čtvr­tý roč­ník (včet­ně matu­rit­ních pra­cí)

TERMÍNY DORUČENÍ PRACÍPODMÍNKY
Díla lze zasí­lat nej­poz­dě­ji do 30. dub­na 2018 Účast­ní­ci sou­tě­že sou­hla­sí se zve­řej­ně­ním díla či jeho repro­duk­ce na webo­vých strán­kách sou­tě­že a v pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lech.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ PRÁCE
Foto­gra­fie bude zpra­co­vá­na jed­not­liv­ci.
Foto­gra­fie musí mít for­mát A3 (na šíř­ku, nebo na výš­ku 420 x 297 mm).

Foto­gra­fie JE POVOLENO počí­ta­čo­vě upra­vo­vat. Foto­gra­fie ve for­má­tu JPEG o roz­mě­ru 42 x 29,7 cm s roz­li­še­ním 72 dpi bude při­lo­že­na k emai­lu ode­sla­né­mu na emai­lo­vou adre­su: kultura@ksmt.cz. V tom­to emai­lu bude uve­de­no jmé­no, pří­jme­ní, věk tvůr­ce a kon­takt­ní adre­sa byd­liš­tě či ško­ly. Ode­sí­la­te­li emai­lu, kte­rý spl­ní tyto pod­mín­ky bude potvr­ze­no při­je­tí jeho pří­spěv­ku do sou­tě­že. Vybra­ní účast­ní­ci sou­tě­že budou emai­lem vyzvá­ni, aby posla­li své foto­gra­fie v tis­ko­vém roz­li­še­ní — tedy opět ve for­má­tu o roz­mě­ru 42 x 29,7 cm s roz­li­še­ním 300 dpi.
Sou­těž­ní pří­spě­vek v kate­go­ri­ích B2B4, C1- C4 může obsa­ho­vat až tři foto­gra­fie tvo­ří­cí jed­not­ný celek. V ostat­ních kate­go­ri­ích lze při­hlá­sit do sou­tě­že pou­ze jed­nu foto­gra­fii.
Foto­gra­fie mohou být po emai­lo­vém při­hlá­še­ním dodá­ny i v tiš­tě­né podo­bě na adre­su: Kul­tur­ní služ­by měs­ta Morav­ská Tře­bo­vá, Svi­tav­ská 18, Mor. Tře­bo­vá 571 01. Obál­ka musí být ozna­če­na YOUNGFOTO 2018. For­mát foto­gra­fie musí být A3 a bude čitel­ně ozna­čen jmé­nem, pří­jme­ním, věkem tvůr­ce a kon­takt­ní adre­sou byd­liš­tě či ško­ly. Foto­gra­fie pořa­da­tel neza­sí­lá zpět, v pří­pa­dě zájmu budou díla po ukon­če­ní výsta­vy k vyzved­nu­tí u zada­va­te­le sou­tě­že.

OCENĚNÍ A VYSTAVENÍ VÍTĚZNÝCH PRACÍ
Vyhlá­še­ní výsled­ků sou­tě­že se bude konat v rám­ci Foto­fes­ti­va­lu Rudol­fa Zuka­la Morav­ská Tře­bo­vá 2018 ve dvo­ra­ně muzea v Morav­ské Tře­bo­vé 13. 5. 2018. Sou­čás­tí akce bude ver­ni­sáž výsta­vy vítěz­ných foto­gra­fií.

 

 

KONTAKT:
PaedDr. Hana Horská
734 872 178
reditel@ksmt.cz

Mgr. Jindřich Kos
733 787 998
zamek@ksmt.cz

 

 

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:
moravskatrebova.cz

© Copy­right Foto­fes­ti­val Morav­ská Tře­bo­vá 2018     l      tvor­ba webu: www.bohuslavspacek.cz